کلاس‌های آموزش و مشاوره

  • کارگاه تله های شخصیتی، دانشگاه شهید بهشتی مهر ۹۷
  • کارگاه ارتباط موثر والدین با فرزندان، دانشگاه شهید بهشتی شهریور ۹۷
  • کارگاه هوش سازمانی و روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی مرداد ۹۷
  • کارگاه خودشناسی و رفتارشناسی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی مرداد ۹۷
  • کارگاه خودشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تیر ۹۷
  • جلسات شخصیت شناسی، دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت۹۷